Algemene Voorwaarden - Sakura Acupunctuur

Praktijknaam: Sakura Acupunctuur

Eigenaar (lid NVA): Simone Thewissen

AGB code praktijk: 90069155

Vestigingsadres: Montfoortlaan 2A

PC/Plaats: 3525 EK Utrecht

KvK nummer: 81496176

Datum: 22 februari 2022

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Sakura Acupunctuur, hierna te noemen de Opdrachtnemer.

 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.

 3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de Opdrachtnemer.

 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over volledige behandeling heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke gezondheidsklachten van Opdrachtgever tegen te gaan. Een volledige behandeling is opgebouwd uit losse consulten en/of behandeltraject(en).

 6. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over behandeltraject heeft dit betrekking op een vooraf afgesproken aantal behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke gezondheidsklachten van Opdrachtgever tegen te gaan.

 7. Met de term los consult wordt één behandeling bedoeld, welke geen onderdeel is van een behandeltraject.

 8. Met de term Opdrachtsom wordt bedoeld het totaalbedrag zoals overeengekomen in de getekende opdrachtbevestiging, de bestelling die gedaan is via de website of die genoemd is in de door Opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte.

 9. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 10. Indien de Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 11. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Hieronder wordt verstaan dat de Opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de Opdrachtnemer tot een enkele dan wel volledige behandeling, of tot een behandeltraject met een vooraf afgesproken aantal consulten.

 2. De Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever op zijn verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever reeds door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

 3. Offertes van Sakura Acupunctuur zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan Opdrachtnemer door een (toekomstige) Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever zal naar beste vermogen alle informatie die van belang is voor het maken van de offerte en voor het samenstellen en uitvoeren van de opdracht aan Sakura Acupunctuur verstrekken. Als deze informatie wanneer dan ook onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest dan behoudt Sakura Acupunctuur zich het recht voor om de met opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom eenzijdig tussentijds aan te passen.

 4. Alle aanbiedingen en offertes van Sakura Acupunctuur hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Sakura Acupunctuur is niet aan aanbiedingen gebonden als deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk wordt aanvaard. Wordt de aanbieding / offerte binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoud Sakura Acupunctuur zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding.

 5. Een opdracht wordt door Opdrachtgever verleend door:

  5a. Het doen van een bestelling via de website of via andere (social media) kanalen van Sakura Acupunctuur en/of

  5b. Het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Sakura Acupunctuur en/of

  5c. Het schriftelijk en/of per e-mail akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging.

 6. Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging, overeenkomst of offerte ontslaat Opdrachtgever niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door Sakura Acupunctuur genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met Sakura Acupunctuur overeengekomen dienstverlening.

 7. Een uit delen samengestelde opdracht verplicht Sakura Acupunctuur niet tot het verrichten van een deelopdracht tegen een rekenkundig overeenkomstig gelijk deel van de overeengekomen opdrachtsom. Als deeluitvoering gewenst is zullen daarover aanvullende bindende afspraken worden gemaakt.

Artikel 3. Annuleringsvoorwaarden

Als de overeenkomst, om redenen die niet aan Sakura Acupunctuur toe te rekenen zijn, door Opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 1. Bij schriftelijke annulering langer dan 24 uur voor aanvang van de allereerste consultafspraak, is Opdrachtnemer aan Sakura Acupunctuur geen geld verschuldigd. In het geval dat Opdrachtgever de Opdrachtsom al in z’n geheel betaald heeft, of in het geval dat Opdrachtgever de 1e deeltermijn van de Opdrachtsom reeds betaald heeft, wordt dit bedrag in z’n geheel gerestitueerd door Sakura Acupunctuur.

 2. Bij schriftelijke annulering korter dan 24 uur voor aanvang van de eerste consultafspraak, of bij niet verschijnen op de allereerste consultafspraak zonder bericht, geldt:

  2a. In geval van het aangaan van een behandeltraject is Opdrachtnemer aan Sakura Acupunctuur dat deel van de Opdrachtsom verschuldigd dat overeenkomt met het rekenkundig overeenkomstige deel van de opdrachtsom dat overeenkomt met die eerste afspraak.

  2b. In geval van een los consult is Opdrachtnemer aan Sakura Acupunctuur betaling verschuldigd van het vooraf overeengekomen consulttarief.

Artikel 4. Tarieven, facturering en betalingsvoorwaarden

 1. In de offerte van Sakura Acupunctuur staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Sakura Acupunctuur in rekening zullen worden gebracht voor het door Opdrachtgever aangevraagde behandeltraject of een door Opdrachtgever aangevraagd los consult.

 2. De Opdrachtgever wordt geacht de door de Sakura Acupunctuur gehanteerde tarieven uit de offerte te kennen en daarmee akkoord te gaan.

 3. In het geval van een behandeltraject dient betaling door Opdrachtgever van de voorschotnota te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het voorschotnotanummer en het debiteurnummer. Indien het eerste consult van het traject binnen deze termijn van 14 dagen al plaatsvindt, dient betaling te geschieden voorafgaand aan deze eerste consultafspraak.

 4. In het geval van een behandeltraject staat het Opdrachtnemer vrij om aan Opdrachtgever de mogelijkheid te bieden om in maandelijkse deeltermijnen te betalen. Betaling in delen kan slechts plaatsvinden na akkoord van en bevestiging door Sakura Acupunctuur. In dat geval dient betaling van de eerste deeltermijn te geschieden binnen 14 dagen, maar in ieder geval voorafgaand aan de eerste consultafspraak (net als in artikel 3 punt 3). Betaling van elke volgende deeltermijn dient te geschieden vóór de vervaldatum op de (deel)factuur. Als Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Sakura Acupunctuur gerechtigd het volledige bedrag op te eisen. In geval de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Sakura Acupunctuur gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het bedrag dat te laat betaald is.

 5. In het geval van losse consulten dient betaling door Opdrachtgever direct aan het einde van elk consult te geschieden door middel van een pin-transactie.

 6. Aan het einde van elke consultafspraak, zowel in het geval van een behandeltraject als in het geval van een los consult, stuurt Opdrachtnemer de consultfactuur digitaal als pdf via e-mail aan Opdrachtgever.

 7. Sakura Acupunctuur is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door de Opdrachtnemer verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan Opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.

 8. Als er vanuit de Opdrachtgever behoefte ontstaat om tussentijds de overeenkomst of de uitvoering daarvan te wijzigen dan zal Sakura Acupunctuur de beoogde aanpassingen, indien mogelijk, doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die de oorspronkelijke opdrachtsom overstijgen zullen, zonder dat daarvoor een aparte schriftelijke opdracht vereist is, als meerwerk worden gefactureerd aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft zich, door het geven van opdracht tot wijziging van de opdracht, op voorhand akkoord verklaard met de extra kosten daarvan.

 9. In geval van een behandeltraject wordt iedere consultafspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, in mindering gebracht op het in het behandeltraject vooraf overeengekomen aantal behandelingen.

 10. Voor iedere losse consultafspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt het volledige consulttarief in rekening gebracht.

 11. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen vijf dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de Opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.

 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een voorschotnota of (deel)factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Als betaling achterwege blijft, kan de overeenkomst bovendien eenzijdig door Sakura Acupunctuur worden opgeschort zonder dat Sakura Acupunctuur als gevolg daarvan ten opzichte van Opdrachtgever schadeplichtig wordt. Bovendien is Sakura Acupunctuur in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is.

 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 14. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de Opdrachtgever van alle bestelde goederen. Door de Opdrachtnemer geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking.

Artikel 5. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.

 2. Als door de Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door Opdrachtnemer:

  2a. In geval van een behandeltraject heeft Sakura Acupunctuur recht op betaling van de volledige, overeengekomen Opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten, waarbij voor elke nog niet uitgevoerde consultafspraak 75 euro in mindering zal worden gebracht op de totale Opdrachtsom. Indien volledige betaling van de Opdrachtsom reeds heeft plaatsgevonden restitueert Sakura Acupunctuur 75 euro per nog niet uitgevoerde consultafspraak. Indien nog niet alle deeltermijnen van de Opdrachtsom zijn betaald, berekent Sakura Acupunctuur aan de hand van I) het door de Opdrachtgever nog te betalen bedrag (zoals bepaald onder punt 2a.) en II) de reeds betaalde deeltermijnen: hetzij het resterende bedrag welke Opdrachtgever nog verschuldigd is aan Sakura Acupunctuur, hetzij het bedrag welke Sakura Acupunctuur dient te restitueren.

  2b. Voor iedere losse consultafspraak die niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt de volledige consultprijs in rekening gebracht.

  2c. In alle andere gevallen heeft Sakura Acupunctuur recht op betaling van de volledige, overeengekomen Opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.

 3. Als door Sakura Acupunctuur tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere reden dan nalatigheid door Opdrachtnemer, behoudt Sakura Acupunctuur minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of daarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.

 4. De Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.

 5. Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van een consultafspraak, welk bedrag gevonden kan worden op de verstrekte digitale factuur aan het einde van elk consult. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 6. De Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

 8. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is de Opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 7. Verwerking van gegevens

 1. In het kader van de AVG worden persoons- en medische gegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst (de grondslag).

 2. De gegevens worden na de laatste behandeling volgens de wettelijk geldende termijn bewaard (ten tijde van het opstellen van deze voorwaarden, d.d. februari 2022, is deze termijn 20 jaar) tenzij de Opdrachtgever zelf, schriftelijk, aangeeft dat de gegevens eerder moeten worden vernietigd.

 3. De opdrachtgever heeft recht op inzage, correctie, verwijdering van de eigen gegevens (dataportabiliteit).

 4. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een database met versleuteling. De database kan worden benaderd met een programma met wachtwoordbeveiliging. Ook computers waarop dit programma is geïnstalleerd zijn beveiligd met een wachtwoord.

 5. Behandelovereenkomsten worden gescand en opgeslagen in een folder met versleuteling.

 6. Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een verwerkersovereenkomst zoals bedoeld onder de AVG gesloten.

 7. Alle verwerkte gegevens en het doel van de verwerking liggen vast in een Verwerkingsregister zoals bedoeld onder de AVG. Deze is op aanvraag in te zien.

Artikel 8. Intellectueel eigendom / Auteursrecht

 1. Op alle door Sakura Acupunctuur ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door Sakura Acupunctuur verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal.

 2. Alles wat door Sakura Acupunctuur is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst is en blijft eigendom van Sakura Acupunctuur. Dat geldt ook voor de door Sakura Acupunctuur uit te brengen rapportages, verslagen en feedback. De Opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback voor eigen gebruik te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Sakura Acupunctuur.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlandse recht van toepassing.

 2. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is een Opdrachtnemer de eerste aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een Opdrachtgever op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur worden ingeschakeld, waarbij de Opdrachtnemer is aangesloten. In voorkomende gevallen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur.

 3. Bij een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de behandeling heeft de Opdrachtgever, na tussenkomst van de Klachtenfunctionaris, de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Geschilleninstantie KAB.

 4. Bij een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de omgang met persoons- en medische gegevens heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 5. Partijen zullen pas een beroep op de rechter of toezichthouder doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Sakura Acupunctuur behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website(s) van Sakura Acupunctuur.

 2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Opdrachtnemer.

Algemene Voorwaarden downloaden

De Algemene Voorwaarden van Sakura Acupunctuur zijn tevens hier als pdf te downloaden.