Privacy verklaring van Sakura Acupunctuur

Voldoen aan WGBO

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar van Sakura Acupunctuur een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de “Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Op dit moment is de wettelijke bewaartermijn van deze dossiers 20 jaar na de laatste wijziging. Bij de intake wordt u gevraagd om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de WGBO. Deze toestemming wordt vastgelegd in uw dossier.

Voldoen aan AVG

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren. Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht. Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).

Details privacy beleid

Voor de details van het privacy beleid van Sakura Acupunctuur: Klik hier. Hierin vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

E-mail nieuwsbrief

In geval van inschrijving voor e-mail nieuwsbrieven van Sakura Acupunctuur worden voornaam en e-mail adres beveiligd opgeslagen. Op elk gewenst moment kunt u uw inschrijving ongedaan maken met de uitschrijf-link onderaan iedere e-mail.